دوره آموزش پریماورا 6 Primaver

دوره آموزشی پریماورا (Primavera P6 ) نرم افزار پریماورا : برنامه ریزی و کنترل پروژه از مباحث زیربنایی مدیریت پروژه بوده و قطعا ضعف هر یک از آنها موجب عدم موفقیت پروژه و یا هر فعالیتی خواهد شد. یکی از نرم افزارهای قدرتمند در این خصوص نرم افزار پریماورا (Primavera) بوده که با توجه به اطلاعت بیشتر دربارهدوره آموزش پریماورا 6 Primaver[…]

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟ برنامه ریزی و کنترل پروژه عبارت است از تهیه اطلاعات برنامه ای با توجه به فرآیندهای پروژه (شامل زمان ،منابع ،هزینه،محدوده،ریسک و..) مانند ،برنامه ریزی زمان، منابع و بودجه پروژه و  …مدیریت پروژه PMBOK یکی از بهترین راهنماها برای پیشبرد موفق پروژه است. کنترل پروژه شامل تهیه ،به روزرسانی،کنترل تغییرات اطلاعت بیشتر دربارهبرنامه ریزی و کنترل پروژه[…]