استاندارد ایزو 9001 چیست ؟

 استاندارد ایزو 9001 چیست ؟ استاندارد ایزو 9001 چیست ؟ استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند. همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت میدانند و در ایزو اطلاعت بیشتر دربارهاستاندارد ایزو 9001 چیست ؟[…]